Cosmetic Dermatology: Tips to Success

Date: 12 October 2023

บริษัท เอสทีมา จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ภายในงาน Cosmetic Dermatology: Tips to Success ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท

งานนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ผิวหนังและแพทย์ความงามกว่า 700 ท่านในการลงทะเบียนเข้ามาเรียนเพื่ออัพเดทความรู้วิชาการให้เท่าทันกับเทคโนโลยีความงามในปัจจุบัน เอสทีมาต้องขอขอบพระคุณแพทย์ทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียนและเข้ามาที่บูธ รับฟังข้อแนะนำจากผู้แทนของบริษัท