Cosmetic Dermatology 2023 "Rheology of Filler"

Date: 12 October 2023

บริษัท เอสทีมา จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปในหัวข้อ "Rheology of Filler" ในงาน Cosmetic Dermatology 2023 ในวันที่ 5 ต.ค. 2566 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เพื่อให้แพทย์ที่ลงทะเบียนเข้ามาได้มีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ e.p.t.q. และทดลองการดันยา สัมผัสเนื้อของฟิลเลอร์แต่ละรุ่น พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดี