CE Mark หรือ สัญลักษณ์ CE ที่ปรากฎบนกล่อง

Date: 15 February 2023


CE Mark หรือ สัญลักษณ์ CE ที่ปรากฎบนกล่อง คือ มาตรฐานและเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

.

มาตรฐาน CE Mark มีการกำหนดแนวทางโดยใช้ผลการทดสอบและการพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ครบทุกด้าน เรียกได้ว่ามีการควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่การออกแบบจนถึงผลการตอบรับจากการใช้งาน การผลิตที่มีคุณภาพด้วยระบบบริหารคุณภาพ การทดสอบด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์จากข้อมูลใช้งานจริง รวมไปถึงการวางแผนเตรียมรับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ 

.

CE Mark ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จะปฏิบัติตาม Directive 93/42/EEC ซึ่งเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปให้การยอมรับ ดังนั้น CE Mark จึงถือเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่องมือแพทย์


𝐞.𝐩.𝐭.𝐪. 𝐥𝐢𝐝𝐨𝐜𝐚𝐢𝐧𝐞 (𝐒𝟏𝟎𝟎, 𝐒𝟑𝟎𝟎, 𝐒𝟓𝟎𝟎) ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ได้รับ CE Mark ตั้งแต่ปี 2020 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 59 ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ


ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2015). คู่มือการขอรับมาตรฐาน CE สำหรับเครื่องมือแพทย์. 

ติดต่อเรา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม